Co nabízím


ZASTOUPENÍ PŘI PRODEJI/ PRONÁJMU

Osobní konzultace: řekneme si společně co od sebe očekáváme, co pro Vás mohu udělat a jak to udělám. Před samotným nabízením vyhotovím tržní analýzu nemovitosti. Necháme zpracovat PENB.

Vaši nemovitost připravím do nabídky: home staging, nafocení profesionálním fotografem, natočení videoprohlídky, zvolíme strategii prodeje, využiji veškeré možné nástroje k podpoře prodeje a vyhledání klienta.                                            V této chvíli se stávám společně se svými týmem, Vašim osobním makléřem, který hájí především Vaše zájmy!! 

Vyhledávání klienta: systém RE/MAX využívá ke spolupráci na zakázce všech cca 1200 makléřů + zahraniční servery, inzerce i na placených severech je samozřejmostí. Nevyhýbám se spolupráci s konkurencí, zájem mého klienta je na prvním místě a ráda nabídnu jako odměnu část své provize za přivedení kupce. Využívání všech možných nástrojů a metod, určení cílové skupiny, marketing a profesionální prezentace je tomuto základem.

Profesionální a odborné vedení prohlídek: zhodnotíme, zda je pro Vaši nemovitost vhodný Open house (den otevřených dveří) či ne. Prohlídky jsou vedeny velmi příjemně i pro samotné zájemce, nechybí občerstvení, dobrá nálada, pohoda a celá složka s množstvím informací, které si zájemce z prohlídky odnáší. Hypoteční specialista je ve valné většině rovněž na prohlídkách přítomen, nejen jako odborník pro na úvěry, ale také i jako makléř, který ví o nemovitosti téměř vše a je zájemců rovněž plnohodnotně k dispozici.

Právní servis: vyhotovení veškeré smluvní dokumentace, včetně advokátní úschovy, bez ohledu na časovou a obsahovou náročnost. Maximální možná právní ochrana.

Přidružená jednání: v rámci prodeje zajistím veškerou komunikaci s úřady od stavebního úřadu po Katastr nemovitostí, banku (v případě stávající zástavy, FÚ..

Poprodejní servis: vyhotovení znaleckého posudku pro FÚ, daňového přiznání a  jeho podání, přepis veškerých médií na nového vlastníka, odhlášení pojištění nemovitostí, odhášení z daně z nemovitých věcí.

Problematické prodeje/právní vady: dle potřeby vyřešení a odstranění právních vad na nemovitosti

ZASTOUPENÍ PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

Osobní konzultace

Zajištění financování nemovitosti

Zajištění realitního a právního servisu (kontrola veškeré smluvní dokumentace)

Prohlídky nemovitosti

Technická kontrola nemovitosti

Komunikace s prodávajícím/makléřem

Zajištění odhadu nemovitosti pro FÚ a vyhotovení daňového přiznání, včetně jeho podání na FÚ

..a další dle individuálních potřeb

Problematické nemovitosti

Jedná se o nemovitosti, na kterých vázne právní vada, která může bránit prodeji či vypořádní mezi spoluvlastníky. 

MNOHDY SE JEDNÁ I O NEMOVITOSTI ZDĚDĚNÉ, CHÁTRAJÍCÍ, PROTOŽE VLASTNÍK/VLASTNÍCI SI NEVÍ RADY, JAK JI EFEKTIVNĚ VYUŽÍT

Najdeme pro Vás způsob vyřešení, který nemusí vyždy zákonitě vést k prodeji nemovitosti. Individuální přístup s ohledem na požadavky a potřeby klienta.

- řešení spoluvlastnických podílů

- řešení různých právních vad na nemovitosti

- řešení vypořádání SJM, spoluvlastnických podílů

- řešení věcných břemen na nemovitosti

- pomoc při prodeji v insolvenci či nemovitosti v exekuci

 

AUKCE NEMOVITOSTI

Vaši nemovitost můžeme prodávat pomocí aukce. Tím zajistíme nevyšší možnou cenu pro vaši nemovitost. Tento způsob lze s úspěchem použít v případě, že najdeme v krátkém časovém období 2 a více zájemců. Závazná pravidla a podmínky aukce byla vypracována advokátní kanceláří Vilímková Dudák Partners a zajišťují bezchybný a férový průběh aukce.

Pravidla aukce

 1. Tato pravidla a pokyny k aukci nemovitosti (souhrnně dále jen „Pravidla“) upravují způsob výběru nabídky na koupi nemovitosti prodávajícím, kterou zprostředkovává realitní kancelář RE/MAX (dále jen „Aukce“).
 2. Prodávající prostřednictvím smluvní realitní kanceláře RE/MAX uvedené v Podmínkách aukce (dále jen „Kancelář RE/MAX“) vyzve ty zájemce, kteří vůči Kanceláři RE/MAX projevili zájem zúčastnit se Aukce, aby podali závaznou nabídku na koupi nemovitosti (dále jen „Nabídka“).
 3. Zájemce obdrží výzvu k podání Nabídky elektronicky na kontaktní emailovou adresu, kterou zájemce za tím účelem poskytl Kanceláři RE/MAX (dále jen „Výzva“). Výzvu tvoří průvodní zpráva a přílohy k ní. Jedná se o:
  1. Pravidla;
  2. Zvláštní podmínky Aukce (dále jen „Podmínky aukce“);
  3. Návrh dohody o složení blokovacího depozita (dále jen „Dohoda“);
  4. Formulář „Závazná nabídka ke koupi nemovitosti“ (dále jen „Formulář“);
  5. Kód aukce.
 4. Zájemce před podáním Nabídky zkontroluje úplnost doručené Výzvy a pozorně se seznámí s celým jejím obsahem. Případné dotazy k obsahu Výzvy nebo podrobnosti o zpracování osobních údajů může zájemce uplatnit písemně u Kanceláře RE/MAX prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Podmínkách aukce v termínu k podání Nabídek.
 5. Nabídku lze podávat pouze prostřednictvím Formuláře. Formulář musí obsahovat identifikační číslo nemovitosti, která je předmětem Aukce a k níž se Nabídka vztahuje (dále jen „Nemovitost“). Na jednom formuláři lze podat pouze jednu nabídku k jedné určité nemovitosti, jinak nebude k nabídce přihlíženo. Zájemce vyplní pravdivě a úplně všechny údaje požadované Formulářem a připojí vlastnoruční podpis.
 6. Vyplněný Formulář doručí zájemce v listinné podobě Kanceláři RE/MAX. Zájemce může také originál vyplněného a podepsaného Formuláře naskenovat do zcela čitelného souboru formátu PDF a prostřednictvím jím uvedeného kontaktního emailu zaslat na kontaktní email Kanceláře RE/MAX, nebo odeslat naskenovaný formulář přes aukční systém u příslušné nemovitosti na webových stránkách www.re-max.cz. Termín k podání a způsob doručení Nabídek určují Podmínky aukce.
 7. Podáním Nabídky zájemce výslovně prohlašuje, že:
  1. Výzva mu byla doručena na jeho žádost a kompletní, pozorně se seznámil s jejím obsahem, zejména s Pravidly a Podmínkami aukce, a s Výzvou souhlasí; a
  2. je srozuměn s návrhem Dohody, kterou je připraven s prodávajícím a Kanceláří RE/MAX sjednat, bude-li k tomu Kanceláří RE/MAX vyzván v době závaznosti Nabídky; a
  3. zavazuje se uhradit na základě uzavřené Dohody tzv. blokovací depozitum, jehož výši stanoví Podmínky aukce a prohlašuje, že k úhradě blokovacího depozita má zajištěny finanční prostředky v dostatečné výši;
  4. je připraven a má vážný zájem získat do svého vlastnictví Nemovitost;
  5. jeho Nabídka se řídí Pravidly;
  6. veškeré údaje jsou pravdivé a poskytovány s vážnou vůlí.
 8. V rámci jedné Aukce není zájemce oprávněn Nabídku měnit nebo podat více než jednu Nabídku. Zájemce je vázán Nabídkou do jejího zániku dle těchto Pravidel.
 9. Nabídky, které nebudou odpovídat podmínkám Výzvy, nemusí prodávající vyhodnocovat.
 10. Kritéria hodnocení nabídek stanoví Podmínky aukce. Zájemce bere na vědomí, že kritéria hodnocení jsou stanovena výlučně pro lepší informovanost zájemců, zůstávají však zásadně orientační. Prodávající si ponechává právo vybrat takovou nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Podmínky aukce mohou stanovit, že kritéria jsou závazná. V takovém případě nemůže prodávající zvolit jinou nejvhodnější nabídku.
 11. Nabídky budou vyhodnoceny ve lhůtě dle Podmínek aukce. Má se za to, že Nabídka zájemce zanikla uplynutím lhůty k vyhodnocení Nabídek, nebude-li předtím zájemce vyrozuměn na kontaktní email, že jeho Nabídka byla zvolena. Tímto způsobem mohou zaniknout Nabídky všech zájemců.
 12. Zájemce, jehož Nabídku prodávající zvolil, obdrží na poskytnutý kontaktní email výzvu ke sjednání Dohody. Zájemce se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dní od doručení výzvy provést všechna potřebná právní jednání k tomu, aby Dohoda nabyla platnosti a účinnosti.
 13. Marným uplynutím lhůty dle předchozího bodu těchto Podmínek může být zájemci dle volby prodávajícího poskytnuta dodatečná lhůta ke splnění povinnosti nebo může být přímo z Aukce vyloučen. O vyloučení bude zájemce informován prostřednictvím kontaktní emailové adresy.
 14. Zájemce, který porušil svou povinnost dle bodu 12. výše, nebo jehož jakékoliv potvrzení či prohlášení, které poskytl v souvislosti s Aukcí, se ukáže být nepravdivé, je povinen uhradit škodu tím způsobenou v plné výši.
 15. Kancelář RE/MAX si vyhrazuje právo změnit Výzvu bez omezení. Změna je účinná okamžikem jejího oznámení zájemci (i prostřednictvím kontaktního emailu). Zájemce má právo vzít svou Nabídku zpět ve lhůtě 1 týdne ode dne účinnosti změn Výzvy, nejpozději však před uplynutím termínu k podání Nabídek, a to písemnou zprávou (i elektronicky) doručenou Kanceláři RE/MAX, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
 16. Kancelář RE/MAX je oprávněna aukci Nemovitosti ukončit bez důvodu a náhrady. Nárok na náhradu škody je vyloučen.
 17. Aukce se řídí Podmínkami aukce, těmito Pravidly a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pořadí dle závaznosti).

Doporučení

Svou práci dělám již na 99% na tzv. doporučení. Pokud i Vy by jste mne rádi doporučili svým známým, ráda Vás za doporučení odměním. Chcete vědět více? Stačí v sekci zaslat v sekci "Dotaz" nebo přímo na můj e-mail: sarka.tranova@re-max.cz

TOPlist